smukti

smukti
smùkti, smuñka (smū̃ksta Š, smùksta, smuñksta Lp), -o intr. K, Š, Rtr, NdŽ; N, M, L 1. J nesilaikyti, slinkti žemyn kam pritvirtintam, uždėtam, užmautam: Žiedas nuo piršto smuñka Mrj. Kas iš tos šilkinės skarelės – smū̃ksta tik nuo galvos, šliaužia Klt. Man smuñka ir smuñka andarokas Skrb. Be gumų tai pančekos smū̃ksta i smū̃ksta Plm. Mano kelnios smū̃ksta OP37. Kelnės smuñka – būs lytaus (juok.) Kv. Smunka kurpės nuo kojų J. Kab einu, iš penties ir smùksta [batas] Vlk. Tos klumpės buvo motinos ir mergaitei smuko J.Balč. Kirvis nū koto smuñka Kv. Smùksta grėblio kotas Mrc. Jei merginai sijonas smunka, bus vaikinai pigūs III350. Oi, nuog giros, nuog statinės smunka lankas apatinis LTR(Br). Lentos smunka N. | Smū̃ksta (drinka) plaukai po pirčiai, negaliu sudaryt Klt. 2. šliaužiant leistis žemyn: [Vaikas] smuñka nu skreito i pri vaikų leka Rdn. Ūždamas sniegas smuko nuo stogų, užversdamas tarpdurius ir palanges . | Vanduo smunka (smarkiai bėga) į pakalnę . 3. J lįsti, kristi pro ką, iš kur: Velėnos šlapios par rankas smuñka Šts. Ledas nuo saulės išsikorėjęs, ir smùksi kai par plytą kokią Škn. Rėkė nabagas Kaulakys, net iš kaktos smuko akys A.Strazd. Linai smuñka į pakulas, kad minkšti, kad nėr saujos supeštos Šts. Jauna žąsis buvusi: kiek čia virė, o jau kaulai smuñka (atsiskiria nuo raumenų) Lkv. | prk.: Yr smùkęs (kilęs) iš baisios pamilijos Šv. ^ Ko svotuliam reikia: ar iš šikinės smùkusio, ar tarp rietų šutusio, ar patvory puvusio? (kiaušinis, sūris, medus) Prng. 4. I lįsti gilyn, grimzti, klimpti: Kad smukaũ į pusnyną iki pat ausų! Skr. Jis su džiaugsmu būtų į žemę smukęs [, kad kas jo nepamatytų] LzP. Vežimas smū̃ksta balon Alks. Į papijusią žemę, į pelkę smuñka kojos einant, ir žliurkčio[ja] vanduo J. Į armenis smuñka ratai J. Yra vandens daug, smuñka labai giliai BM328(Krš). Kojos smuñka į purvą, i nebgaliu bepaeiti Kv. Durpynūs y[ra] didliai smunkanti LD379(Krtn). Neik tum taku: čia y[ra] smunkantì, čia smukli pelkė Dr. Par laukus jojau – laukuose smunku, par lankas jojau – lankose klumpu D97.prk. leistis (apie saulę): Jau saulutė smuñka, jau visai ant laidos Skr. 5. kristi, pulti į ką: Kiek kartų nuo tiesaus ir lygaus kelio į juodą prarają smukau! V.Myk-Put.pakilus staiga leistis: Tiesiai viršum galvos giedojo vyturys, tai aukštyn kildamas, tai smukdamas žemyn . Jei sukas į viršų [uodų] kamuoliukas – žada pagadą, jei pasikelia i vėl smuñka – į lietų Dbg. 6. slegiantis leistis žemyn, smegti: Smuñka tavo troba į žemes, t. y. leidžiasi žemyn J. 7. dubti: Vieną metą atolą šienaujant, pasigirdo po žeme didelis bildesys, ir vidurys pievos pradėjo linkt, smùkt Vlkš. Ka i daug pripylė žvyro, o vis tiek tebsmuñka to[je] vieto[je] Kv. Tokia duobė daros, smuñka [žemė] Lk.slūgti: Vanduo upėj pradeda smùkt Ėr. 8. leistis, tižti, nykti: Kad sniegas smuñka, voversiukas i atalekia Vdšk. Jis matė, kad sniegas vis labiau nyksta, smunka J.Balč. 9. Švnč slinkti (apie plaukus, vilnas): Jo plaukai po ligos ėmė smùkt Mrj. Plaukai baiga smùkti žemė[n] Tl. Plaukai smū̃ksta, tai visi pečiai plaukuoti Ml. Su rūtų arbata parpyliau – sustojo plaukai smùkti DūnŽ. Kai plaukai smuñka, tai kas nors myli ir tyli (juok.) Ds. Tvankiame tvarte pradeda smukti vilna .plūšyti: Lipdyt nereikia [verpiant] – smuñka audžiant . Verpalas prylaipotas smuñka audžiant J. 10. blukti: Toks mėlynumas greit smuñka Dbk. 11. kniubti, klupti, glebti: Smukaũ po kojom Ad. Smuko, klupo žirgelis dėl skaudžių žodelių LTR(Klp). 12. netekti buvusios vertės (apie pinigus): Nieko nebgal benupirkti – smuñka piningai Krš. Markio vertė smùko per kelis metus: nu pirma nežymiai, o vėliaus staigiai Plšk.mažėti (apie vertę, kainą): Kviečių ir linų kainos ne kilo, o vis smuko A.Vien. Smunka pinigų vertė sp. 13. ekonomiškai silpnėti, nusigyventi: Kad jau ir jo ūkis smuñka Kt. Darbo sudėjo, o smùkti ėmė Vn. Ir skolę insivarė, tep ponas i smuñka Prn. 14. darytis silpnesniam, nepajėgiam, eiti menkyn: Jau ir jo sveikata pradėjo smùkt Kt. Jau smū̃ksta smū̃ksta jo sveikata, blogyn eina Klt. Reik pakybinti dygstantį ir smuñkantį Jdr. Kažkas delnus sukaustė, ir visos pajėgos smunka V.Myk-Put. 15. blogėti, prastėti: Jono nuotaika staiga ėmė smukti J.Paukš. 16. darytis menkesnio lygio, netekti vertingų savybių, regresuoti: Ekonominė padėtis smunka sp. Ne vienas menininkas ėmė nusivilti smunkančia kultūra . Be prasmingo kūrybiško darbo asmenybė dažnai smunka . 17. nustoti gero vardo, garbės, prarasti reputaciją: Ji smuko Martyno akyse I.Simon. 18. atsimesti, atslūgti (apie šaltį): Šaltis jau buvo smukęs J.Dov. 19. Bd, Krok, Ps, Pp šnek. greitai eiti, bėgti, važiuoti, sprukti: Pradėjo lyti, i visi smuñka į vidų Kv. Mane pamatęs, smùko šonan Dbk. Mėginau slapstytis nuo jo, gatvėje susitikęs smukdavau į kitą pusę J.Balt. Smùksu numie [iš ligoninės], kaip tik galėsu! Varn. Nu, gi kur tu smuksì? Vvs. Kaip ėmė mušt, tai katras kur galėjo, ten smuko BsMtI136. ^ Jokūbuk, daržan smuk, griežčius rauk, tarbon krauk LTR(An). Sūnaus varomas, lipk ant pečiaus, žento – smuk laukan LMD(Sln). 20. rasti tinkamą vietą, būti, gyventi, laikytis: Kur ana smùks – tepareinie čia Krš. Nė kur smùkti senam Krš. Išeitų [kitur gyventi], ale netura kur smùkti DūnŽ. O kur smùksi – į ubagyną nenoru Vkš. 21. nepajėgti ką atlikti, patirti nesėkmę: Vienas in važiavimo smùko, o kiti išlaikė [egzaminą teisėms gauti] Upn.
◊ verksmù smùkti labai verkti: Aš ją draudžiu, ė ana titau smū̃ksta verksmù Tvr.
\ smukti; antsmukti; apsmukti; atsmukti; įsmukti; išsmukti; nusmukti; pasmukti; parsmukti; persmukti; prasmukti; prismukti; susmukti; užsmukti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Look at other dictionaries:

  • smukti — smùkti vksm. Skarà smuñka nuo galvõs, ant akių̃ …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • smukdyti — smukdyti, smùkdo, smùkdė DŽ; Kos56 1. NdŽ caus. smukti 1. 2. NdŽ caus. smukti 4. 3. NdŽ caus. smukti 9. 4. NdŽ žr. smukinti 3. 5. caus. smukti 13: Valstiečių ūkius smukdė mokesčiai sp. 6 …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • smukimas — smukìmas sm. (2) K, Rtr, DŽ, NdŽ; Q159 1. → smukti 1: Smukìmas tų kelnių – nesilaiko Ėr. 2. → smukti 7: Labai didelis smukìmas vandens Vv. 3. → smukti 9: Toks plaukų smukìmas – pluokštais DūnŽ. 4. → smukti 12: Valiutos smukìmas …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • smukinti — smùkinti ( yti), ina, ino Š 1. Kos56, NdŽ caus. smukti 1. 2. NdŽ caus. smukti 4. 3. tr. Str šutinti karštu vandeniu, plikyti: Smùkina mėkynas i duoda vištom Klt. Nesmùkintų [pelų] neėda, reikia daug bėralo jom, miltų daug reikia Prng. ║ intr.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • mukti — mùkti, muñka, o intr. 1. Gl, Jnšk luptis, nertis, plikti, slinkti, smukti (apie odą, plaukus): Muñka skūra iš burnos, kad išplikyta J. Muñka plaukai su oda, o mėsa nuo kaulo, kad par daug išvirinta J. Kažkas pasidarė, kad man nuo galvos taip… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nuvaryti — 1 nuvaryti Rtr, Š, KŽ, SD210,218, Sut, N, M, RtŽ, LL119, L, nūvaryti KlbIX67(Bdr) 1. tr. varant, genant priversti nueiti, nubėgti ar nuskristi kur nors toliau (ppr. į kokią vietą ar turint kokį tikslą): Nuvaryti bandą į ganyklą NdŽ. Medžian… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pulti — pùlti, puola (pùla Jdr, Kv, Rdn, Pp, KlvrŽ, puõla Erž, Vdžg, Up, puõlna Lkv, Nmk, Vdk, pul̃na Krš, Šauk, Šlv, Pj, pùlsta Šš, Ppr, punla J), puolė (puolo Ob, Slk, Sug, Lel, Šš) 1. intr. H staigiai leistis žemyn, kristi: Vanduo puolė latakais… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • slysti — slysti, ta, slydo intr. K, Š, DŽ, NdŽ; H181, N, L, slỹsti, sleñda, slỹdo 1. šliuožti slidžiu paviršiumi: Jau mano koja slysta OG340. Slysta kojos einant par ledą J. Kaliošai nusnešioję, slysta Klt. Tas takas vaikų nučiužinėtas, teip sleñda,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • smukinėti — smukinėti, ėja, ėjo NdŽ, DŽ 1. iter. smukti 1: Batai smukinėjo ir trynė kulnelius kruvinai rš. Tavo tie čebatai par dideli: matai, ka kulnas smukinėja Skrb. Prisagstė [vainiką] su špilgoms, ka nesmukinėtų Vkš. Statinys vežimas nesmukinė[ja], gal… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • Smock — (sm[o^]k), n. [AS. smocc; akin to OHG. smocho, Icel. smokkr, and from the root of AS. sm[=u]gan to creep, akin to G. schmiegen to cling to, press close, MHG. smiegen, Icel. smj[=u]ga to creep through, to put on a garment which has a hole to put… …   The Collaborative International Dictionary of English

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”